به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

تندیس همایش توسط هنرمندان کرمانی طراحی شد

امسال با توجه به برگزاری همایش استان کرمان، تهیه تندیس همایش به زنان هنرمند کرمان سفارش داده شد. این کار با تلفیق موادی چون چوب، مفرغ و سفال در حال تهیه است.