به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

دعوت از سازمانهای دولتی

دبیرخانه همایش با ارسال پوسترها و دعوت نامه ها به وزارت خانه های کشور و کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان میراث فرهنگی از این سازمان و وزارت خانه ها برای دعوت ادارات تابعه شان در استان ها کمک خواست