به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

ویژه نامه گردشگری زنان

دبیرخانه همایش زیرنظر دبیر اجرایی در حال تهیه ویژه‌نامه گردشگری زنان است. مسئولیت تهیه و تنظیم مطالب ویژه‌نامه با خانم مرضیه ایزدیان از اعضای گروه ارتباطات انجمن است که با همکاری اعضای کمیته علمی به انجام آن مبادرت ورزیده است.