به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

طراحی پوستر همایش کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری

دبیرخانه همایش با پیشنهاد به اعضای هنرمند گروه ارتباطات برای طراحی پوستر همایش، مانند هر سال از قابلیت‌های اعضای انجمن بهره‌مند می شود. در حال حاضر طرح‌های پیشنهادی از سوی دو عضو گروه ارتباطات ارسال شده که در حال بررسی است و پس از تأیید به مرحله چاپ خواهد رسید.