به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

معرفی نماینده استانداری به دبیرخانه همایش

 

در پی مکاتبه با استاندار کرمان برای همکاری در برگزاری همایش و درخواست نماینده تام الاختیار ایشان در هیأت اجرایی خانم دانشور مشاور فرماندار بم به عنوان نماینده توسط مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری به دبیرخانه همایش معرفی شد.