به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

برگزاری چهاردهمین همایش انجمن زنان کارآفرین

انجمن زنان کارآفرین با هدف توسعه وترویج فرهنگ کارآفرینی و افزایش مشارکت اقتصادی زنان به ویژه دختران دانشجو و فارغ التحصیلان دانشگاهی ، هرساله همایش هایی را با موضوع کارآفرینی زنان برگزار می کند . 
امسال نیز پس از همایش سیزدهم با موضوع اکوسیستم کارآفرینی زنان در ایران ، چهاردهمین همایش انجمن در روز 28 بهمن و با همکاری استانداری و شورای شهر قزوین در محل دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره) برگزار می شود .
زنان کارآفرین عموما به واسطه کسب وکار خود شناخته می شوند در حالی که سایر ابعاد زندگی آنها مانند روابط بین فردی ، مدیریت خانواده ، شیوه تصمیم گیری در مقاطع مختلف زندگی ودر یک کلام هارمونی بین زندگی وکار شان نیزبسیار قابل توجه است .

همایش امسال با این باور که " کارآفرینی یک سبک زندگی " است به واکاوی موضوعاتی چون تاثیر تجربه کارآفرینی زنان برغنی سازی نقش ها ، جایگاه حمایت های اجتماعی ، لزوم خودآگاهی زنان کارآفرین نسبت به خود ، تاثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینان برکیفیت زندگی ، نقش نهادهای مدنی در مدیریت کسب وکار وخانواده ، تفکر هارمونی در زندگی وکار ، باورها وانتظارات جامعه از زنان کارافرین ، چالش های زنان کارآفرین در زندگی وکار پرداخته است .
دستاوردهای این مطالعات که در سه نشست پیش همایش از دیدگاه صاحبنظران و صاحبان تجربه تحلیل و بررسی شد، در روزهمایش در قالب سخنرانی ، مقاله وتجربه ارایه خواهد شد. علاوه بر این دو پانل تخصصی صبح وعصر به موضوع هارمونی کار وزندگی زنان کارآفرین از منظر فردی و اجتماعی و بسترهای لازم دراین خصوص خواهد پرداخت . 
علاوه بر زنان کارآفرین، سیاست گذاران عرصه کارآفرینی، صاحبنظران و فعالین حوزه مطالعات زنان ، مطالب همایش برای نوکارآفرینان و صاحبان ایده نیز می تواند مفید باشد .