به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

آنچه در نخستین نشست تخصصی همایش چهاردهم انجمن زنان کارآفرین با عنوان "زنان کارآفرین؛ زندگی و کار مطرح شد

آنچه در نخستین نشست تخصصی همایش چهاردهم انجمن زنان کارآفرین با عنوان "زنان کارآفرین؛ زندگی و کار مطرح شد:

خانم شاهمرادی دبیر اجرایی همایش:
"درباره همایش"

توجه به تقویت فرهنگ کارآفرینی یکی از دستاوردهای مهم انجمن زنان کارآفرین در سیزدهمین همایش تحت عنوان اکوسیستم کارآفرینی زنان در ایران بود . در ادامه این مسیر و با توجه به اهمیت نقش خانواده در کیفیت زندگی وکار و نیز ترویج فرهنگ کارآفرینی ، چهاردهمین همایش انجمن زنان کارآفرین به این موضوع اختصاص یافته است .

کارآفرینان زن به واسطه تعدد نقش هایی که در خانواده به عنوان همسر ، مادر و یا خواهر و فرزند دارند چالش مهمی بین کار و زندگی تجربه می کنند. موضوعی که می تواند ریشه در هنجارها و ارزشهای جامعه ، عدم برخورداری از مهارت های لازم در مدیریت توامان خانواده وکسب وکار ، انعطاف ناپذیری الگوهای کسب وکار و فقدان نهادهای حمایتگر باشد .
در همایش چهاردهم قرار است با بهره¬گیری از نظرات صاحبنظران حوزه مطالعات خانواده و تجربه زنان کارآفرین در خصوص چگونگی مدیریت زندگی و کار با ترکیب دانش آشکار و ضمنی زمینه را برای ارتقاء سطح کارآفرینی زنان فراهم کنیم .

اهداف همایش :
1. شناخت الگوهای مدیریت زندگی وکار زنان کارآفرین
2. بررسی نقش خانواده در عملکرد زنان کارآفرین
3. شناخت چالش های زندگی وکار زنان کارآفرین
4. ترویج و توسعه پژوهش های تجربه محور در زمینه زندگی و کار زنان کارآفرین
5. ارتقاء سطح دانش ، نگرش و مهارت زنان نوکارآفرین در زمینه سازگاری زندگی وکار
6. توسعه تعامل زنان کارآفرین ، مراکز علمی و پژوهشی ، سیاستگذاران و نهادهای مدنی در سازگاری زندگی و کار

محورهای همایش :
1. اثرات متقابل مدیریت خانواده و کسب وکار زنان کارآفرین
2. نقش عوامل جامعه شناختی بر سازگاری زندگی و کار زنان کارآفرین
3. نقش عوامل روانشناختی بر سازگاری زندگی وکار زنان کارآفرین
4. نقش عوامل روانشناختی بر سازگاری زندگی وکار زنان کارآفرین
5. تاثیر کسب وکار های خانوادگی برسازگاری زندگی و کار زنان کارآفرین
6 . تاثیراکوسیستم کارآفرینی زنان بر سازگاری زندگی و کار
7. بررسی الگوهای مدیریت خانواده وکسب وکار در ایران وجهان


فخرالسادات محتشمی پور رئیس هیئت مدیره انجمن زنان کارآفرین:

"بررسی اثرات متقابل مدیریت خانواده و کسب و کار زنان کارآفرین و راهکارهای برقراری تناسب با آن ها"

مطالعات نشان می دهد که زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار با محدودیت های زیادی برای مدیریت هم زمان خانواده و کسب و‌کار خویش مواجه هستند و از آن جا که امکانات و‌ بستر مناسب در جامعه برای کاهش و‌رفع محدودیت ها فراهم نشده به ناچار باید خود مسئولیت حل مشکلات ناشی از آن را عهده دار شوند .
انجمن زنان کارآفرین در سال ۱۳۹۱با درک این مشکل و برای رسیدن به تدابیر لازم در سه گام اقدام به برگزاری سه کارگاه آموزشی - پژوهشی نمود تا با نگاهی عمیق تر به طور همزمان مدیریت کسب و‌کار و‌مدیریت خانواده را در میان اعضای خود بررسی کند.


سه محور کلیدی این سخنرانی :
1. چرا این کارگاه های پژوهشی برگزار شد ؟
2. نحوه مشارکت سه گروه کارآفرینان، همسران و فرزندان در این کارگاه پژوهشی چگونه بود؟
3. دستاوردهای این کارگاه های پژوهشی چه بود؟

زهرا رهایی:
«ضرورت پرداختن به موضوع زنان کارآفرین از منظر
سازگاری کار و زندگی (Work-Life Harmony) در شرایط تحریم"

کارآفرینی به عنوان شاخه ای از کسب وکار در جست وجوی شناخت چگونگی کشف یا خلق فرصت ها برای ارایه مفهوم جدیدی است که در قالب محصول یا خدمت جدید، روشها و نهاده بدیع تولید، شیوه های نوین سازماندهی و بازارهای جدید نمود عینی می¬یابد .
عمل کارآفرینی توسط فرد کارآفرین در تعامل ویژگی های شخصیتی ، دانش ومهارت وی با محیط کسب وکار و در بستر اجتماعی فرهنگی رخ می دهد .
با این که موضوع کارآفرینی در مباحث توسعه بسیار مورد توجه قرار گرفته اما در خصوص کیفیت زندگی کارآفرینان از منظری که با روحیه خلاق کارآفرینان تطابق داشته باشد کمتر سخن به میان می آید.


سه محور کلیدی این سخنرانی :
1. آیادر شرایط متلاطم اقتصادی زنان کار آفرین تجربه متفاوتی از مردان کارآفرین تجربه می کنند؟
2. مهمترین عوامل موثر بر سازگاری زندگی وکسب وکار زنان کارآفرین چیست؟
3. برتری های اندیشه سازگاریHarmony نسبت به تعادل در افزایش کیفیت زندگی وکار زنان کارآفرین