به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

چهاردهمین همایش کارآفرینی زنان با عنوان "زنان کارآفرین؛ زندگی و‌ کار" در بهمن ماه ۹۷ در استان قزوین

چهاردهمین همایش کارآفرینی زنان با عنوان "زنان کارآفرین؛ زندگی و‌ کار" در بهمن ماه ۹۷ در استان قزوین برگزار می شود

مقدمه: لزوم توجه به تقویت فرهنگ کارآفرینی یکی از دستاوردهای مهم انجمن زنان کارآفرین در سیزدهمین همایش خود تحت عنوان اکوسیستم کارآفرینی زنان در ایران بود . در ادامه این مسیر و با توجه به اهمیت نقش خانواده در کیفیت زندگی و کار وترویج فرهنگ کارآفرینی، چهاردهمین همایش انجمن زنان کارآفرین به این موضوع اختصاص یافت . کارآفرینان زن به واسطه تعدد نقش هایی که در خانواده به عنوان همسر ، مادر و یا خواهر و فرزند دارند، چالش مهمی را در تعادل بین کار و زندگی تجربه می کنند. موضوعی که می تواند ریشه در هنجارها و ارزشهای جامعه، عدم برخورداری از مهارت های لازم در مدیریت توأمان خانواده وکسب وکار، انعطاف ناپذیری الگوهای کسب وکار و فقدان نهادهای حمایتگر باشد. در همایش چهاردهم قرار است تا در کنار بهره گیری از نظرات صاحبنظران در این خصوص و آشنایی با نظریات و رویکردهای علمی در حوزه مطالعات خانواده ، تجربه زنان کارآفرین در تعامل با خانواده و چگونگی مدیریت کار و زندگی نیز مورد بررسی قرار گیرد . امید آن که این ترکیب علم وتجربه بتواندبا در برگرفتن توأمان
دانش آشکار و ضمنی زمینه را برای گفت وگوهای بیشتر فراهم آورده و به بهبود وضعیت کارآفرینی زنان کمک کند .


اهداف همایش :

شناخت الگوهای مدیریت زندگی وکار زنان کارآفرین
بررسی نقش خانواده در عملکرد زنان کارآفرین
شناخت چالش های زندگی وکار زنان کارآفرین
ترویج و توسعه پژوهش های تجربه محور در زمینه زندگی و کار زنان کارآفرین
ارتقاء سطح دانش ، نگرش و مهارت زنان نوکارآفرین در زمینه سازگاری زندگی وکار
توسعه تعامل زنان کارآفرین ، مراکز علمی و پژوهشی، سیاستگذاران و نهادهای مدنی در زمینه زندگی و کار

محورهای همایش :

  •  اثرات متقابل مدیریت خانواده و کسب وکار زنان کارآفرین
  •  نقش عوامل جامعه شناختی بر سازگاری زندگی و کار زنان کارآفرین
  •  نقش عوامل روانشناختی بر سازگاری زندگی وکار زنان کارآفرین
  •  نقش عوامل حقوقی بر سازگاری زندگی وکار زنان کارآفرین
  •  تاثیر کسب وکار های خانوادگی برسازگاری زندگی و کار زنان کارآفرین
  •  تاثیراکوسیستم کارآفرینی زنان بر سازگاری زندگی و کار
  •  بررسی الگوهای مدیریت خانواده وکسب وکار در ایران وجهان